Norske Landbrukstenester

Antal melkekyr aukar

29 700 husdyrbrukarar søkte om produksjonstilskott per 1. januar 2013. Dette er 700 færre enn året før. Antall melkekyr aukar for fyrste gong sidan 1999 og bidreg til høgare kjøttproduksjon. 

NULL