Norske Landbrukstenester

Få tilfeller av brudd på allmenngjøringsforskriften i jordbruk og gartneri

Under Arbeidstilsynets innsats mot sosial dumping, ble det i perioden 1. jan. – 31. okt. 2010 gjennomført 122 tilsyn i landbruket. På 83 av disse ble det avdekket forhold som førte til en eller annen reaksjon fra Arbeidstilsynets side. På de virksomhetene hvor det ble ilagt reaksjoner, ble det i gjennomsnitt gitt 3 reaksjoner pr virksomhet, slik at antall reaksjoner totalt var 243. En svært liten andel av disse ble gitt på bakgrunn av lønn (allmenngjøringsforskriften), eller på grunn av brudd på bestemmelser om overtidsgodtgjørelse (AML). Berit Bøe, koordinator for Arbeidstilsynets innsats mot sosial dumping, mener sosial dumping ikke er noe utbredt problem i landbruket.

NULL