Norske Landbrukstenester

Forenklet søknadsprosedyre om bruk av overtid på grunn av svineinfluensa

For å møte et eventuelt stort behov for bruk av overtid i forbindelse med utbrudd av pandemisk influensa A (svineinfluensa), har Arbeidstilsynet laget et søknadskjema som skal sikre rask saksbehandling.


Arbeidstilsynet er forberedt på at det daglig kan komme til å motta et betydelig antall dispensasjonssøknader om bruk av overtid på grunn av utbrudd av pandemisk influensa (H1N1). Derfor er det utarbeidet et eget søknadsskjema som virksomhetene skal bruke for å søke Arbeidstilsynet om bruk av overtid i henhold til arbeidsmiljølovens § 10-6 (6).

Søknadskjemaet gjelder for tilfeller der arbeidsgiver har behov for å bruke overtid ut over det de har anledning til å pålegge etter arbeidsmiljølovens § 10-6 (4), eller utover det som er mulig å inngå avtale om i tariffbundne virksomheter etter § 10-6 (5).

Søknadskjemaet skal kun benyttes hvis utbruddet av pandemisk influensa er årsak til behovet for overtidsbruk. Skjemaet kan lastes ned fra Arbeidstilsynets nettside, og sendes i underskrevet form enten per e-post eller per post til den regionen i Arbeidstilsynet som virksomheten hører hjemme.

Arbeidstilsynet oppfordrer virksomhetene til å benytte e-post for raskere saksgang.

Referat fra drøfting med de tillitsvalgte i virksomheten skal legges ved søknaden.

Arbeidstilsynet oppfordrer store virksomheter med mange enheter/avdelinger til å søke for hver avdeling. Dette gjelder for eksempel store kommuner, fylkeskommuner og helseforetak.

Skjema ligger her