Norske Landbrukstenester

Jordbrukets krav – Jorbruksforhandlingene

Det er med glede at vi registrerer at velferdsordningene er høyt prioritert i årets krav fra Jordbrukets Forhandlingsutvalg.

Det er et sterkt ønske om økning i satser både ved ferie/fritid og sykdom. I tillegg blir det gjort grep for å bedre likviditeten i ordningen.  En øke i sats ved sykdom vil og gi bedre økonomi i Landbruksvikarordningen. I kravet ligger og ønske om økning i sats på ammekyr i tillegg til ekstra satsing på nye bønder.

Hovudpunktene i kravet;

  • Å heve alle satser for avløsning ved ferie og fritid med 15 prosent og tilskuddene for ammekyr heves til 1.200 per ku.
  • Maksimalbeløpet for avløsertilskudd økes med 8.700 kr til 66 700 kr Satsendringene gjelder for avløseråret 2009, med utbetaling i 2010
  • Det foretas en delutbetaling av avløsertilskudd i januar på grunnlag av dokumenterte utgifter fra januar til og med august året før. Norske Landbrukstjenester sender inn til SLF dokumentering av avløserutgifter som medlemmene har hatt. De kommunale landbrukskontorene dokumenterer avløserutgifter for ikke-medlemmer av NLT. Resten av tilskuddet utbetales i juni som nå.
  • For å avhjelpe likviditetsproblemene til nye bønder foreslår forhandlingsutvalget at det settes av 40 mill. kroner fra ledige midler til forskuttering av utgifter til avløsning for nye bønder utbetalt på bakgrunn av dyretallet ved oppstart.
  • Maksimalsats for tilskudd ved sykdom per dag økes til 1200 kr
  • Tilskuddet til avløsning ved sykdom må være likt ved samme driftsomfang selv om bruker mottar inntekt eller trygdeytelser fra annet hold.
  • NAV skal ikke sette sykegrad ved beregning av dagsats til avløsning ved sykdom
  • Hele kravet finner du her