Norske Landbrukstenester

Kjøretøy og midlertidig opphold i Norge

Her finner du utfyllende informasjon om midlertidigforskriften § 4.

Denne bestemmelsen kommer til anvendelse dersom du skal være midlertidig i Norge. Etter nærmere vilkår kan du avgiftsfritt innføre og midlertidig bruke et utenlandsregistrert kjøretøy her i landet. Den midlertidige perioden regnes fra når du selv kommer til Norge (innreisetidspunktet) og ikke når kjøretøyet blir innført.


Hovedregelen er at dersom du skal bo eller oppholde deg midlertidig i Norge for en periode på ett år, kan du avgiftsfritt innføre og bruke et utenlandsregistrert kjøretøy her i landet uten å søke Tollvesenet om kjøretillatelse. Forutsetningen er at du kan dokumentere at oppholdet er tidsbegrenset og ikke skal vare over ett år fra innreisetidspunktet. Vi anbefaler at du har med nødvendig dokumentasjon (se eksempler under) i kjøretøyet som bl.a. viser når du kom til Norge og når oppholdet skal avsluttes.
 
Dersom du i utgangspunktet skal være her i landet i inntil ett år, men oppholdet blir forlenget slik at du skal være her i inntil to år, må du søke Tollvesenet om kjøretillatelse. Søknaden må innleveres før du har oppholdt deg i Norge i ett år.

Dersom du ved innreisen vet og kan dokumentere at du skal ha et midlertidig opphold i Norge på inntil to år, må du søke Tollvesenet om kjøretillatelse før du har oppholdt deg i Norge i ett år. Du må i slike tilfeller kunne dokumentere både ved innreisen og i løpet av det første året at oppholdet er midlertidig, og at du skal flytte fra Norge innen fristen på to år.

Blir et tidsbegrenset arbeidsforhold innenfor de ovennevnte fristene endret slik at du får en fast arbeidsavtale, må du straks ta kontakt med Tollvesenet.
At du er registrert i norsk folkeregister i den perioden du oppholder deg her, har ingen betydning for om oppholdet anses å være midlertidig eller ikke. Men dersom du har oppholdt deg i Norge eller har vært innmeldt i norsk folkeregister i mer enn 365 dager i løpet av de siste to årene før innreisen, vil du ikke anses å ha et midlertidig opphold i Norge.

Dokumentasjon
Du må selv kunne dokumentere at du oppfyller vilkårene i bestemmelsen.
Har du et midlertidig arbeidsforhold, kan en tidsbegrenset arbeidskontrakt legges fram som dokumentasjon. Arbeidskontrakten må inneholde dato for både når arbeidsforholdet tar til og når det skal avsluttes.
Skal du studere i Norge, kan det være aktuelt å legge fram dokumenter som viser at du er tildelt studieplass.

Kjøretøy som flyttegods 
Med virkning fra 01.01.2002 opphevet Stortinget muligheten for å innføre motorkjøretøy toll- og avgiftsfritt i forbindelse med eiers flytting til Norge.
Dette betyr at alle som innfører motorkjøretøy til Norge i forbindelse med flytting skal betale ordinære avgifter ved innførsel. Dette gjelder uavhengig av statsborgerskap og hvor vedkommende flytter til Norge fra.


Du finner mer utfyllende informasjon på våre nettsider http://www.toll.no/