Norske Landbrukstenester

kompetanse for hold av hest og storfe

I forskriften § 5 Kompetanse står det;

«Dyreeier og annet personell som steller og håndterer storfe, skal

gjennomføre et utdanningsopplegg godkjent av Mattilsynet.


«Dyreeier og annet personell som steller og håndterer storfe, skal ha nødvendig kompetanse til å gjøre dette på en tilfredsstillende måte. Dyreeier har ansvar for at slik kompetanse foreligger.»»Håndhevingen vil være en del av Mattilsynets kontinuerlige og regulære tilsyn i den enkelte besetning. Mattilsynet vil selvsagt ta hensyn til at det tar tid å få avviklet kurs, men vil med bakgrunn i at det allerede finnes kurs som er godkjent og vurdert, se det som naturlig at kompetansekravene for storfe oppfylles innen rimelig tid i 2009.»

Det er Mattilsynet som har ansvar for dette området. På deres hjemmeside står bl.a at;

«For registreringspliktig hestehold og hold av storfé og struts, kreves minimum én av følgende:

  • Veterinærutdannelse
  • Høyskole eller universitetsutdannelse innen hold, velferd, fôring og stell av aktuell dyreart
  • Realkompetanse pluss kurs/utdanning for dyreholdere, godkjent av Mattilsynet
  • Kurs/utdanning for dyreholdere uten realkompetanse, godkjent av Mattilsynet

Med realkompetanse menes her hold av aktuell dyreart i minimum fem av de siste ti år.»

Det arbeides fra Bondelaget sin side å få agronomutdanning i videregående skole med på listen over godkjent utdanning. De regner med at agronomutdanning etter Reform 94 vil bli godkjent og definert til å tilfredstille kompetansekravet.

Det er ca. 40.000 avløsere som arbeider gjennom avløserlagene. NLT har henvendt seg til Mattilsynet for å få avklart hvordan vi skal forholde oss til det store antall arbeidstagere som kun er innom for en kortere periode. Her venter vi på svar. Når det gjelder de fast ansatte avløserne så må de ha kompetanse/opplæring som tilfredstiller krav fra Mattilsynet for å arbeide med husdyr.

Det blir arrangert kurs utviklet av husdyrorganisasjonene, og godkjent av Mattilsynet, rundt omkring i landet. En del av disse kursene blir arrangert i forbindelse med BSF. For de fast ansatte avløserne som ikke har agronomutdannelse og som ikke tilfredsstiller kompetansekrav fra Mattilsynet, vil det være naturlig å ta denne type kurs. Mer informasjon om kursene finnes på http://www.husdyrvelferd.no og http://www.bsfstudie.no.

Vi vil komme tilbake med mer informasjon etterhvert som vi får avklart en del spørsmål med Mattilsynet.