Korona og arbeidskraft frå utlandet

(Oppdatert 24. september 2021)

Innreise

Det er varsla at innreisetiltaka vil verta fjerna gjennom tre fasar. Første fase startar 25. september kl. 16.
I første fase vil alle som er busett i EØS, Storbritannina, Sveits og land som er definert som lilla kome inn i Norge, og følgjande endringar vil tre i kraft;

 • Innreiserestriksjonar vert oppheva for busette i EØS, Storbritannina, Sveits og land som er definert som lilla.
 • Innreise er tillete over godkjende grenseovergangar om ein ikkje har særskild unnatak.
 • Innreisekarantene vert fjerna frå oransje land i tillegg til dei som er merka som grøne, og innreisekarantene vil etter dette gjelde for raude/mørkeraude, lilla og grå land/områder. (Kart over land/områder finn du her.)
 • Innreisekarantene vert fjerna for barn under 18 år, men ved innreise frå karantenepliktige områder er det pliktig å ta test på grensa.
 • Vaksne som kjem frå område med karanteneplikt kan avslutte innreisekarantene ved negativ PCR-test tatt tidlegast 3 døgn etter ankomst.
 • Krav om karantenehotell vert fjerna, men fortset som eitt tilbod for dei som ikkje har anna eigna stad for gjennomføring av karantene.
 • Krav om gjennomførd koronatest før ankomst til Norge vert fjerna.
 • Krav om test på grensa vert avvikla for reisande frå grøne/oransje land/områder.
 • Alle fullvaksinerte med gyldig dokumentasjon slipper karantene og testing. Kva som er gyldig dokumentasjon er ikkje forklart nærare foreløpig.

I fase 2 vert det og opna opp for innreise frå land på Eu si tredjelandsliste. Karanteneplikt vert fjerna for land innan EØS/Schengen og lilla land, og etter kvart for land på EU si tredjelands liste. Det vert og lettelser i testkrav på grensa og krav om innreiseregistrering. Fase 2 er ikkje tidfesta endå.

I fase 3 vert det nærare vurdering i begrensingar på innreise til Norge og tilhøyrande karantenereglar. Krav om test ved ankomst og PCR-test i karantene vert avvikla i fase 3, men kan innførast ved behov.

Krav frå 25. september kl. 16 

For dei som er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 siste halvåret er det ikkje krav om innreiseregistrering, test eller karantene, så lenge dette kan dokumenterast med eitt verifiserbart koronasertifikat som er godkjend for innreise i Norge uansett kva land/område ein kjeme i frå.

For andre er det farge på land/område som bestemmer reglane;

 • Arbeidstakere frå grøne/oransje land kan reise inn uten nokon form for krav.
 • Arbeidstakere frå raude/mørkeraude/lilla land har krav om innreiseregistrering, test på grensa og innreisekarantene. Kan teste seg ut av karantene etter negativ PCR-test tatt tidlegast tre døgn etter ankomst. Innreisekaranten er unnateke for dei under 18 år.
 • Arbeidstakere frå grå land har fortsatt innreiserestriksjonar, innreisekarantene og testkrav på grensa ved ankomst.
 
Innkvartering

Utenlandske arbeids- og oppdragstakere som har fått innreise etter dei søknadsbaserte ordningane som vert forvalta av Sjøfartsdirektoratet og Landbruksdirektoratet, skal fortsatt gjennomføra innreisekarantene på ein eigna oppholdsstad godkjend av Arbeidstilsynet eller på karantenehotell. Kravet om at Arbeidstilsynet forhandsgodkjenner eigna oppholdsstad vert oppretthaldt i den første fasa av lettingar av innreisetiltak.

Meir informasjon frå Arbeidstilsynet om ordninga her.

Det er viktig at ein avklare om det er arbeidsgjevar eller oppdragsgjevar som søker. Arbeidsgjevar vil uavhengig av dette ha ansvaret for å oppfylle krava.

Karantenekompensasjonsordninga som skal kompensere bedriftene for kostnader dei har hatt for utenlandske arbeidstakere finn du på Brønnøysundregistra her; https://innreisekarantene.brreg.no/