Norske Landbrukstenester

Krav til kompetanse for avløysar

Vi har no fått svar frå Mattilsynet når det gjeld kva krav til kompetanse avløysaren treng i samband med ny forskrift om kompetanse i husdyrproduksjon.


I samband med innføring av krav om kompetanse i husdyrproduksjon sendte NLT eit brev til Mattilsynet der vi bad om ei avklåring på korleis vi skal forhalde oss til avløysarane. Ei problemstilling er at vi har mange deltidstilsette avløysarar i systemet vårt. Vi har no fått svar frå Mattilsynet og konklusjonen deira er;

«Mattilsynet, hovedkontoret vurderer på bakgrunn av dette at krav om dokumentert kompetanse i de ulike holdforskriftene, gjelder for fast ansatte avløsere som har avløserlaget som hovedarbeidsgiver. Kravene må tilfredsstilles for alle dyrearter vedkommende har ansvar for.»

Oversikt over kurs/utdanning som er godkjend vil du til ei kvar tid finna her; Mattilsynet

Videre skriv Mattilsynet;

«Mattilsynet vil videre understreke at enhver som har ansvar for stell av dyr skal være kompetent til å gjennomføre dette på forsvarlig måte og i tråd med gjeldende regelverk. I praksis betyr dette at deltidsansatte avløsere må få tilstrekkelig opplæring til å kunne gjennomføre arbeidet tilfredsstillende, men at de ikke er omfattet av det formelle kravet om dokumentert kompetanse. Det er dyreeiers ansvar å sørge for at stell av dyrene ikke overlates til personer uten nødvendig kunnskap og kompetanse, og som dermed er ansvarlig for å sikre at slik opplæring gis.»

Sjølve svaret frå Mattilsynet finn du her