Norske Landbrukstenester

Landbruk Nordvest søker ny daglig leder

Landbruk Nordvest søker ny daglig leder

Landbruk Nordvest SA er en ledende og profesjonell samvirkebedrift innen rådgiving og tjenester til landbruket og landbruksrelatert næringsliv i Møre og Romsdal. Vi er eiet av våre 1336 medlemmer og har desentral struktur med 17 ansatte fordelt på fire avdelingskontorer. I 2019 leverte vi 156 årsverk inklusiv avløsning til medlemmene, og omsatte for 69 MNOK med et årsresultat på kr. 864 000,-

Les mer på: www.landbruknordvest.no

Daglig leder

Vi søker en engasjert og samlende leder som forstår næringens behov for kapasitet og kompetanse

Sentrale oppgaver og ansvarsområder

Lede og utvikle Landbruk Nordvest: sammen med et aktivt styre og dyktige avdelingsledere vil daglig leder arbeide for å utvikle kompetanse og kapasitet til nytte for medlemmene. I tillegg til 17 kontoransatte har LNV arbeidsgiveransvar for 500 personer som arbeider hos våre medlemmer og leverte 150 årsverk i 2019

Budsjett- og resultatansvar: Landbruk Nordvest SA har som oppgave å skape verdier for medlemmene gjennom kapasitet og kompetanse og ikke ved avkasting på EK. Allikevel må vi ha økonomisk handlefrihet til å gjøre kloke valg. Det har vi i dag.

Dialog med medlemmene: LNV har mer enn 1300 medlemmer. Disse er den viktigste grunnen til at vi er her. Dialogen er viktig og skjer på mange kanaler i dag, både digitalt og på papir, og ikke minst ved at rådgivere og avløsere kommuniserer direkte med medlemmene hver eneste dag.

Operativ rådgiving/Prosjektutvikling: Vi ser gjerne at du har et fagområde som er nyttig for våre medlemmer. Det kan være et agrofag, eller rettet mot økonomi/veivalg/bedriftsrådgivning. Vi tror at du vil bruke noe tid på egen rådgiving.

Dialog med interessenter og partnere lokalt og nasjonalt: Landbruk Nordvest SA deltar aktivt i to sentrale paraplyorganisasjoner, Norsk Landbruksrådgiving og Norske Landbrukstjenester. Daglig leder utvikler gode relasjoner til faglag, kommuner, fylket og et bredt spekter av interessenter.

Rett kompetanse

Vi er på jakt etter en person med ledererfaring og med kunnskap om vår bransje. Du har et faglig tyngdepunkt innen landbruksfag og/eller økonomiske fag. Utdanning fra universitet eller høyskole tror vi er en fordel, men har du god erfaring fra tilsvarende arbeid er det ikke et absolutt krav.

Du er engasjert og involverende og så glad i felleskapet at du er opptatt av å være samlende og diplomatisk. Vi regner med at du balanserer felleskapet mot din naturlige resultatorientering og handlekraft. 

Vi tilbyr:

Dyktige og engasjerte medarbeidere: Du vil få arbeide sammen med ansatte som er blant de beste i landet på sine områder, og som leverer kompetanse og kapasitet på et høyt nivå. Medarbeiderne våre leverer både forskningsbasert og erfaringsbasert kompetanse.

Aktivt styre og medlemmer: Medlemmene er drivkraften LNV. Styret har en aktiv rolle og samarbeider godt med daglig leder. Medlemmene samles på medlemsmøter over det meste av fylket.

Utviklingsorientert miljø: LNV er en pådriver for landbruksfaglig kompetanseutviklingen i Møre og Romsdal. Kurs, fagdager, forsøk og prosjekterer viktige virkemidler. Tjeneste avdelingen tilbyr rekruttering og opplæring av avløsere, og utvikler arbeidsgiverkompetanse for medlemmene.  Intern kompetanse utvikles sammen med nasjonale overbygninger som Norsk Landbruksrådgiving og Norske Landbrukstjenester.

Konkurransedyktige betingelser: Du vil få betingelser som vi tror du skal bli fornøyd med

Lokalt eierskap: LNV er et lokalt samvirkeselskap, eid av jordbrukere i Møre og Romsdal. Eierskapet sikrer lokale beslutninger.

Søknadsfrist, helst omgående og senest 15.april

Kontaktpersoner: styreleder Inge Martin Karlsvik t. 952 64 979, nestleder Wenche Ytterli t.915 82 472, rådgiver i LNV Sverre Heggset t 971 45 445, eller bedriftsrådgiver Hilmar Kleppe i hkc as, t 968 80 900