Norske Landbrukstenester

Landbruksvikar tilsett i kommunen

I rundskriv frå SLF, 21/08 vert det opna for at kommunen framleis kan stå som arbeidsgjevar for dei landbruksvikarane som var tilsett før 1. januar 2008. Det må i så tilfelle opprettast ein skriftleg avtale med kommunen som regulerer ansvarsforholdet. Det er fleire måtar ein slik avtale kan utformast på, og det er viktig at kostnadane for laget er avklara slik at ein unngår ein økonomisk smell. I tillegg må laget ha førsterett til leige av landbruksvikaren.


NULL