Norske Landbrukstenester

Landbruksvikarvirksomhet i avløserlagene 2009

Fra og med 2009 gis det bare tilskudd til landbruksvikarvirksomhet i avløserlagene. Antallet årsverk totalt for landet skal være ca. 240, og fordelingen av antallet årsverk på fylkene opprettholdes som for 2008.  Tilskuddet økes til kr 270 200 pr. årsverk for 2009. Maksimal betaling fra brukerne av landbruksvikartjenester ved sykdom og andre krisesituasjoner er    kr 1 130 pr. dag i 2009. Dette tilsvarer maksimal dagsats ved tilskudd til avløsning ved sykdom mv.


Søknadsfristen for avløserlagene om tilskudd er 1. oktober 2008. Statens landbruksforvaltning (SLF) ber imidlertid fylkesmennene om også å behandle søknader som kommer etter fristen. I noen fylker er det kommuner som har landbruksvikar ut 2008, og ordningen er derfor ikke ferdig etablert. For noen avløserlag vil det derfor ikke være avklart hvor mange årsverk de skal søke på før nærmere årsskiftet.

Søknadsskjema

Det er lagt ut nytt søknadsskjema for tilskudd til landbruksvikarvirksomhet i avløserlagene på våre nettsider. Nytt på skjemaet er at avløserlaget skal fylle ut beløp for eventuelle ubrukt tilskudd for foregående år, det vil si året før søknadsåret. Hvis avløserlaget ser på slutten av året at det blir betydelig avvik på det anslåtte beløpet, kan de kontakte fylkesmannen slik at beløpet kan korrigeres.

Rapportering

Rapporteringen skal inneholde statistikkopplysninger og regnskapstall for landbruksvikarvirksomheten.

Statistikkopplysningene omfatter:

 • Antall årsverk landbruksvikarer i avløserlaget
 • Antall landbruksvikarer (personer) fordelt på faste stillinger, tilknyttet med beredskapsavtale eller annen tilknytning
 • Antall dager med sykdomsavløsning
 • Antall dager med annen avløsning
 • Antall oppdrag som landbruksvikar
 • Navn på kommuner som dekkes av landbruksvikar

Regnskapsrapporteringen omfatter:

Inntekter:

 • Tilskudd
 • Betaling fra brukerne ved sykdom
 • Betaling fra brukerne ved annen avløsning

Utgifter:

 • Lønn
 • Reisegodtgjørelse
 • Feriepenger
 • Pensjon
 • Forsikring
 • Arbeidsgiveravgift
 • Andre personalkostnader

Administrasjon:

På skjemaet skal administrasjonskostnadene oppgis som én sum, og skal inneholde:

 • Kontorhold
 • Personalkostnader kontor
 • Telefon
 • Kurs
 • Møter
 • Annonser

Administrasjonskostnadene kan dekkes av tilskuddet med inntil kr 40 000 pr. årsverk.

Foreløpig rapportering

Innen 30. januar 2009 skal det sendes inn et rapporteringsskjema over virksomheten fra avløserlagene til fylkesmannen. Rapporteringsskjema vil bli lagt ut på SLF's nettsider. Fylkesmannen sammenstiller rapporteringen fra avløserlagene og sender dette til SLF innen 6. februar. Det vil bli laget er eget skjema til denne rapporteringen. Årsaken til den knappe fristen er at SLF må rapportere til Landbruks- og matdepartementet innen 15. februar som et ledd i forberedelsen til jordbruksforhandlingene.

Endelig rapportering

Årsmelding og godkjent regnskap sendes til fylkesmannen. I tillegg sendes rapporteringsskjema med endelige regnskapstall og statistikkopplysninger. Det brukes samme rapporteringsskjema som ved foreløpig rapportering. Det er anledning til å legge ved kommentarer. Fristen for innsending til fylkesmannen er 1. mai 2009. Fylkesmannen sammenstiller rapporteringen fra avløserlagene som ved foreløpig rapportering, og sender til SLF innen 1. juni 2009.

Utbetaling

Fra 2009 skal tilskudd til landbruksvikarvirksomhet i avløserlagene utbetales i to omganger, med halve tilskuddsbeløpet i hver. Den første utbetalingen skal være i januar. Ved denne utbetalingen skal halve tilskuddet utbetales, og det skal trekkes for opplysningene på søknadsskjemaet om ubrukt tilskudd fra foregående år. Den andre halvdelen av utbetalingen skal foregå etter at endelig rapportering med årsmelding og godkjent regnskap er sendt inn til fylkesmannen, det vil si i løpet av mai. Denne utbetalingen kan korrigeres hvis godkjent regnskap viser at fjorårets tilskudd ikke er brukt opp, eller hvis restbeløpet eller andre regnskapstall avviker fra den foreløpige rapporteringen. Det er viktig at signaler om manglende tilbud eller overkapasitet kommer fram.

Det er ikke nødvendig å kreve dokumentasjon av ansettelsesbevis eller beredskapsavtaler for landbruksvikarene før virksomheten er etablert. Slik dokumentasjon vil bli kontrollert i ettertid. 

Med hilsen

for Statens landbruksforvaltning

Aage Ramsfjell                                                            Ingeborg Seip
seksjonssjef                                                               rådgiver