Norske Landbrukstenester

Markeds- og kommunikasjonsplan for NLT- organisasjonen

» Markeds- og kommunikasjonsplan

NLT sin Strategiplan for 2010 – 2015 vart presentert for årsmøtet i fjor. Eitt av dei overordna måla er å få fleire som har rett til avløysartilskot til å bruka laga; vere aktive medlemmer. I strategiplanen står det under punkt M1 at det skal utarbeidast Marknads- og kommunikasjonsplan (MKP) for heile organisasjonen.

Dette arbeidet starta straks etter årsmøtet, og som ekstern konsulent vart Cultivo v/Ole G. Hertzenberg leigd inn. I lag med styret vart det utarbeidd eit utkast til MKP. Dette vart presentert for deltakarene på haustsamlingane 2010 for at dei kunne koma med sine innspel.  Desse forslaga vart så, etter ny runde i styret,  implementert i forslaget til MKP. Forslaget er etter dette lagt ut på heimesida vår, med sjanse for å kome med ytterlege innspel.

I planen vert det også lagt vekt på arbeidet med felles nasjonal merkevareprofil.  For å nå måla våre er det viktig at vi i endå større grad vert assosiert med å vere landbrukets eige vikarbyrå.

I budsjettet er det sett av kr. 600.000,-, fordelt over 3 år. Start i 2011 med kr. 200.000,-.