Norske Landbrukstenester

Maskinprisliste – leigeprisar 2010

NLT har vore samarbeidspart med Norsk Landbruk i utarbeiding av ny maskinprisliste for 2010.
Prisar og kommentarar har vore samla inn frå fleire hald i heile landet. Frå/til prisane på lista fortel litt om at tilhøva varierer til dels mykje. Det er difor viktig at de ser på desse prisane som vegleiande. Dei bør tilpassast  lokale forhold. Ta gjerne kontakt med oss om utfyllande bakgrunnsopplysningar.