Norske Landbrukstenester

Nye muligheter ved sykmelding fra 1. september 2008

Det følger av folketrygdloven § 8-7 første ledd at for å få rett til sykepenger må arbeidsuførheten dokumenteres med legeerklæring. Dette gjelder ikke i arbeidsgiverperioden når arbeidstakeren har rett til ! å nytte egenmelding.


Dagens ordning

Ved dagens ordning med sykmelding fyller lege/sykmelder ut blanketten ?Medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom?. Denne fokuserer på aktivitet og er ment å understøtte legen i vurderingen av om pasienten kan være delvis i arbeid. Blankettens del II (utvidet legeerklæring) fylles ut senest innen åtte uker der det er medisinske grunner til at arbeidsrelatert aktivitet ikke er igangsatt. Det kreves ikke utvidet legeerklæring ved åtte uker dersom den sykmeldte forventes å bli friskmeldt innen kort tid (en til to uker), lidelsen er så alvorlig at en ikke kan regne med at vedkommende blir arbeidsfør igjen, eller når vedkommende er innlagt i helseinstitusjon. Blanketten har fått navnet ?medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom? fordi man ønsket å fokusere på hva den sykmeldte kan utføre av arbeid i stedet for selve sykdommen.

Med intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv har Regjeringen og arbeidslivets parter satt fokus på større kontakt og samarbeid mellom den sykmeldte og arbeidsgiver. Erfaringen så langt er at dagens sykmeldingsblankett er en enveis informasjonskanal. For å legge forholdene enda bedre til rette for et godt samarbeid, herunder bidra til bedre kommunikasjon mellom lege/sykmelder og arbeidsgiver er det utviklet en helt ny sykmeldingsblankett som skal tas i bruk fra 1. September 2008.

Hvordan fungerer ordningen med den nye sykmeldingsblanketten?

Den nye sykmeldingsblanketten har fått navnet ?vurdering av arbeidsmulighet/ sykmelding?. Blanketten gir mulighet for toveis kommunikasjon mellom lege/sykmelder og arbeidsgiver gjennom hele sykmeldingsperioden. Lege/sykmelder vil nå gi klare ja/nei meldinger på om det er medisinsk mulig for arbeidstaker å være i arbeid. Videre skal de gi råd og veiledning om hva slags avlastning som eventuelt kan gjøres. Arbeidstaker skal ta med seg blankettens ulike deler mellom lege/ sykmelder og arbeidsgiver, og skal delta aktivt i dialogen med begge parter. Det vil bli fokusert på å finne mulige arbeidsoppgaver i den perioden arbeidstaker er sykmeldt. Dette kan f.eks være lettere arbeid, eller at man kan jobbe med de ordinære oppgavene men bruke lengre tid på å utføre disse.

Hva er avventende sykmelding og når kan dette benyttes?

Den nye sykmeldingsblanketten åpner for at arbeidstaker kan få en såkalt ?avventende sykmelding? i arbeidsgiverperioden, dvs. de første 16 dagene av sykefraværet. Dette kan være aktuelt i situasjoner hvor arbeidstaker ikke klarer å utføre sitt vanlige arbeid. Ordningen innebærer at arbeidstaker ikke blir sykmeldt dersom arbeidet blir tilrettelagt slik at vedkommende kan være i jobb. Lege/sykmelder vil da bekrefte på sykmeldingsblanketten at aktivitet er mulig, og beskrive hva arbeidsgiver må hensynta, hvor lenge, samt gi råd om hva som kan gjøres. Arbeidstaker skal levere blanketten til arbeidsgiver. Denne vil da danne grunnlag for diskusjon mellom arbeidsgiver ? arbeidstaker som sammen vil se etter mulige arbeidsoppgaver som skal skrives ned på blankettens del C.

Dersom tilrettelegging er umulig skal arbeidsgiver gi en begrunnelse for dette på blanketten. Arbeidstaker leverer deretter denne tilbake til lege/sykmelder som omgjør den til en vanlig sykmelding med virkning fra den dagen avventende sykmelding ble skrevet ut.

Formålet med ny sykmeldingsblankett

Den nye muligheten til å kommunisere med lege/sykmelder skal bidra til større trygghet for alle parter. Fra et arbeidsgiverståsted vil man nå kunne være trygg på at det ikke vil forverre arbeidstakers helsesituasjon at vedkommende er i arbeid. Man vil og som arbeidsgiver kunne ta ny kontakt med lege/sykmelder ved behov for nye råd eller ved endringer. Arbeidstaker vil på sin side være trygg på at arbeidsgiver er informert om hva som er medisinsk forsvarlig.