Norske Landbrukstenester

Obligatorisk tenestepensjon (OTP) 


NLT har skifta selskap til KLP når det gjeld OPT – ordninga. Meir informasjon om ordninga kjem etterkvart.

I fylgje lov om obligatorisk tenestepensjon skal minimum 2 % av løn mellom 1 G og 12 G betalast inn til pensjonskontoen til den tilsette. G står for grunnbeløp i folketrygda og vert justert 1. mai kvart år. Summen av innskot og avkasting skal nyttast til utbetaling av alderspensjon.

Alderspensjonen vert utbetalt i minimum 10 år, men utbetalingstida må minst vare til ein er 77 år.

Norske Landbrukstenester nyttar Nordea som leverandør for OTP.

Spørsmål om forsikringane kan rettast til NLT, tlf. 97 11 30 74

Selskap: KLP