Norske Landbrukstenester

Orientering om endring av forskrift om tilskot til landbruksvikarverksemd

Ved jordbruksoppgjøret 2016 var avtalepartene enige om å endre forskrift om tilskot til landbruksvikarverksemd. I forskriften skal 14 dager fastsettes som maksimal lengde på avløserlagenes «pliktperiode» til å stille med arbeidsberedskap for produsenter ved krisesituasjoner pga. akutt skade eller sykdom. Vi viser til kap. 7.10.4 i Prop. 133 S (2015-2016) om årets jordbruksoppgjør. Den nye bestemmelsen tas inn i § 2 i forskriften, og er merket med kursiv i § 2 som er gjengitt i sin helhet nedenfor.

I tillegg til ovennevnte endring er det også behov for i forskriftens § 5 ta inn at tilskudds-ordningen administreres av Landbruksdirektoratet, jf. tekst merket med kursiv i § 5 nedenfor.

Nedenfor følger §§ 2 og 5 i forskriften, hvor endringene er markert med kursiv:

§ 2. Bruk av landbruksvikar

Avløysarlaga skal ved sjukdom og i krisesituasjonar yte hjelp til føretak med husdyr- og planteproduksjon, som har rett på tilskot til avløysing ved sjukdom mv., jf. forskrift 19. desember 2014 nr. 1821 om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel mv. Denne plikta er avgrensa til 14 dagar per tilfelle. Dersom landbruksvikaren ikkje nyttast i slik samanheng, kan vikaren nyttast til annan avløysing.

Avløysarlag som mottek tilskot til landbruksvikarverksemd pliktar innanfor sitt geografiske ansvarsområde, fastsett av fylkesmannen etter samråd med avløysarlaga, å ha tilstrekkeleg landbruksvikarberedskap tilgjengeleg.

Den maksimale dagsatsen som føretaket skal betale ved bruk av landbruksvikar ved sjukdom og i krisesituasjonar, skal ikkje vere større enn den maksimale dagsatsen for refusjon ved avløysing ved sjukdom.

§ 5 . Administrasjon, dispensasjon og klage

Landbruksdirektoratet administrerer tilskot etter denne forskrifta. Vedtak om tilskot etter forskrifta gjerast av fylkesmannen.

Fylkesmannen kan gi dispensasjon frå denne forskrifta når særlege grunnar talar for det.

Vedtak som er fatta i medhald av forskrifta kan påklagast til Landbruksdirektoratet.

Departementet finner at de ovennevnte endringene av forskrift 22. oktober 2007 nr. 1167 om tilskot til landbruksvikarverksemd ikke krever gjennomføring av alminnelig høring. Etter pkt. 5.4 c i «Utredningsinstruksen«, fastsatt ved kgl. res. 18.02.2000, kan alminnelig høring utelates dersom den må anses som åpenbart unødvendig. Vi vil i denne sammenheng vise til at førstnevnte endring er i samsvar med avtalepartenes enighet ved årets jordbruksforhand-linger, og at Stortinget vedtok årets jordbruksoppgjør 14.06.16.

Når det gjelder endringen av «§ 5 Administrasjon, dispensasjon og klage«, innebærer dette kun en forskriftsfesting av en langvarig praksis, og er i samsvar med forskriftene for andre tilskuddsordninger forvaltet av Landbruksdirektoratet. Departementet finner derfor heller ikke grunnlag for at denne mindre presiseringen krever gjennomføring av alminnelig høring.

Endringene iverksettes fra 15.09.16. Vi ber om at Landbruksdirektoratet før dette tidspunktet informerer fylkesmenn, kommuner og avløserlag mv. om forskriftsendringene. Departementet vil sørge for kunngjøring i Lovdata av de ovennevnte endringene i forskrift om tilskot til landbruksvikarverksemd.

Med hilsen
Viil Søyland (e.f.)
avdelingsdirektør

Håkon Grotli
seniorrådgiver