Statens tilbod – velferdsordningane

Staten har i dag lagt fram sitt tilbod til årets jordbruksoppgjer.
Når det gjelder velferdsordninger er følgende forslag fremma.

Tilskott til avløysing ved sjukdom og fødsel mv.
Auka i tilskott på 7,4 %. Maks dagsats vil med dette auke frå kr. 1.555,- til kr. 1.670,-

Kravet om ein 1/2 G i næringsinntekt for å ha rett på tilskottet vert erstatta med eit krav om næringsinntekt.
Ektefelle vil fortsatt ha krav om 1/2 G i næringsinntekt for å kome inn under ordninga.
Sambuer vert ikkje føreslått tatt med i ordninga.

Ønsker fortsatt samordning med andre ytelser på tilskottet.

Tilskott til avløysing ved ferie/fritid
Auke i tilskott på 6 %. Maks tilskott vil med dette auke frå kr. 74.200,- til kr. 78.700,-.

Tilskott til landbruksvikarverksemd
Auke i tilskott per årsverk landbruksvikar med 4,5 %. Tilskottet vil med det auke me kr. 12.200,- til kr. 282.400,-.

Inga avkorting av overskott eit år i tilskott påfølgande år.
Fjerne beløpsgrensa på kr. 40.000,- per årsverk som kan nyttast til opplæring, rekruttering og administrasjon.
Fjerne kravet om at maksimal pris på landbruksvikar er avgrensa til maksimal dagsats for refusjon ved avløysing ved sjukdom.

Tidligpensjonsordninga for jordbrukere
Foreslår at mottakere av Tidligpensjon samtidig kan motta utbetalinger frå avtalefestet pensjon og arbeidsavklaringspenger, uførepensjon og etterlattepensjon frå NAV.

 

Heile tilbodet frå Staten finner du her

12 kommentarer

 1. Marit Bjerkeset sier:

  Regner med at endring av reglene rundt avkorting ved overskudd gjelder fra 2019 ( ingen avkorting av utbet. 2020 dersom overskudd 2019 )?

 2. Mona Solli sier:

  Fra hvilken dato gjelder ny dagsats på sykdom (kr 1670)?

 3. Arne Madland sier:

  Frist for å levere inn sjukeavløysing vart utvuda til 365 dgr etter sist avløyste dag slik eg forsto d ? Kva tid trer den i kraft ?

  • frode sier:

   Denne endringa er ein del av ei høyring, med høyringsfrist 29. juni. Det er forventa at nytt regelverk vert gjeldande frå 15. august 2018.

 4. Lars Muribø sier:

  Trengs nok ei presisering i høve til korleis ein skal nytte tilskotet til landbruksvikar??

 5. Aud Fossøy sier:

  Gjeld auke i tilskotet på ferie og fritid frå i år, 2018?

 1. 21. mai 2018

  […] Når det gjelder velferdsordningane så vart Statens tilbod ståande, som skissert her. […]