Norske Landbrukstenester

Statens tilbod – velferdsordningane

Staten har i dag lagt fram sitt tilbod til årets jordbruksoppgjer.
Når det gjelder velferdsordninger er følgende forslag fremma.

Tilskott til avløysing ved sjukdom og fødsel mv.
Auka i tilskott på 7,4 %. Maks dagsats vil med dette auke frå kr. 1.555,- til kr. 1.670,-

Kravet om ein 1/2 G i næringsinntekt for å ha rett på tilskottet vert erstatta med eit krav om næringsinntekt.
Ektefelle vil fortsatt ha krav om 1/2 G i næringsinntekt for å kome inn under ordninga.
Sambuer vert ikkje føreslått tatt med i ordninga.

Ønsker fortsatt samordning med andre ytelser på tilskottet.

Tilskott til avløysing ved ferie/fritid
Auke i tilskott på 6 %. Maks tilskott vil med dette auke frå kr. 74.200,- til kr. 78.700,-.

Tilskott til landbruksvikarverksemd
Auke i tilskott per årsverk landbruksvikar med 4,5 %. Tilskottet vil med det auke me kr. 12.200,- til kr. 282.400,-.

Inga avkorting av overskott eit år i tilskott påfølgande år.
Fjerne beløpsgrensa på kr. 40.000,- per årsverk som kan nyttast til opplæring, rekruttering og administrasjon.
Fjerne kravet om at maksimal pris på landbruksvikar er avgrensa til maksimal dagsats for refusjon ved avløysing ved sjukdom.

Tidligpensjonsordninga for jordbrukere
Foreslår at mottakere av Tidligpensjon samtidig kan motta utbetalinger frå avtalefestet pensjon og arbeidsavklaringspenger, uførepensjon og etterlattepensjon frå NAV.

 

Heile tilbodet frå Staten finner du her