Norske Landbrukstenester

Statens tilbud

Statens forhandlingsutvalg viser til at regjeringen i Soria Moria-erklæringen har vedtatt å gi velferdsordningene en spesiell prioritet gjennom forslag til bedre avløserordninger og sikring av ferie og fritidsmuligheter. På dette grunnlaget har det ved jordbruksoppgjørene i 2006-2008 vært gjennomført klare forbedringer av velferdsordningene.


Som en videre oppfølging av disse tiltakene foreslår Statens forhandlingsutvalg å øke satsene for tilskudd til avløsning ved ferie og fritid med 3,5 pst. og maksimalbeløpet med 2 000 kroner til 60 000 kroner per foretak.

Ubetalingstidspunkt 
Utbetaling av forskudd til ny eier av en landbrukseiendom, samtidig som forrige innehaver skal få etterskuddsvis utbetaling knyttet til sin tidligere drift på samme eiendom, vil gi dobbel utbetaling ved samme utbetalingsomgang knyttet til én og samme landbrukseiendom. Utbetaling av forskudd til ny eier i første driftsår, som foreslått i 122 Jordbrukets krav, vil dessuten medføre tilsvarende redusert utbetaling og eventuelle likviditetsproblemer i det påfølgende året.
Statens forhandlingsutvalg kan med grunnlag i overnevnte, ikke slutte seg til forslaget om å sette av midler til forskuttering av avløserutgifter ved oppstart av jordbruksforetak.

Sats ved sykdom
Statens forhandlingsutvalg foreslår en økning av maksimal dagsats for tilskudd til avløsning ved sykdom m.v. fra 1 130 til1 200 kroner. Dette vil også innebære en styrking av  landbruksvikarordningen, fordi den delvis finansieres med tilskudd til avløsning ved sykdom mv.

Landbruksvikarordningen
Ved etablering av ny landbruksvikarordning i avløserlagsregi fastsatte avtalepartene en stillingsramme på 240 årsverk for ordningen. I 2008 ble det betalt ut tilskudd for 165 årsverk beregnet ut fra utbetalt tilskudd dividert på satsen per årsverk, 253 500 kroner. Inneværende år er første år hvor det ikke lenger gis tilskudd til landbruksvikarer i kommunale ordninger. Det forventes derfor en økning i antall årsverk innenfor avløserlagene, og det legges til grunn at stillingsrammen på 240 årsverk vil kunne fylles i løpet av 2009. Statens forhandlingsutvalg vil vise til forslaget om å øke dagsatsen i tilskudd til avløsning ved sykdom mv. også vil gi en forbedret finansiering av bruk av ordningen for produsenter som rammes av alvorlig skade / sykdom. Det vises til kapittel 7.11.2 om forslag til nytt nivå for dagsats i tilskudd til avløsning ved sykdom mv.

» Hele tiludet kan dere lese her