Norske Landbrukstenester

Tilskudd til avløsning ved sykdom mv.:

Satsene i ordningen øker fra 1. januar 2010. Maksimal dagsats øker fra kr 1 130 til kr 1 200, en økning på 6,2 %. Tabellen under viser maksimalt tilskudd pr. dag og pr. foretak for de ulike intervallene av avløsertilskudd ferie og fritid gjeldende fra 1. januar 2010.


Husdyr- og planteprodusenter

Sats, kr

Maksimalt avløsertilskudd ferie og fritid/Maksimalt grunnlag for planteprodusenter*

Maksimalt beløp

kr 5 000 – 12 000

400

kr 12 001 – 18 000

600

kr 18 001 – 24 000

800

kr 24 001 – 30 000

1 000

kr > 30 000

1 200

* Produksjon av korn, poteter, frukt og bær, grønnsaker og andre planteprodukter.%u3000

De nye satsene for ferie og fritid er gjort gjeldende for året 2009. Dette fører til at noen foretak får høyere maksimal dagsats ved beregning av tilskudd til avløsning ved sykdom mv. Siden det allerede er gjort mange utbetalinger av tilskudd til avløsning ved sykdom mv. som gjelder 2009, kan noen søkere ha fått lavere tilskudd enn de nye satsene gir grunnlag for. Det vil være svært arbeidskrevende å gå gjennom alle saker som har fått utbetaling hittil i 2009. Avtalepartene er derfor blitt enige om at det nye utmålingsgrunnlaget bare skal legges til grunn ved behandling av nye saker som er mottatt etter 1. juli 2009.

Tilskudd til landbruksvikarvirksomhet:

Fra 1. januar 2010 øker maksimal betaling fra brukerne av landbruksvikartjenester ved sykdom og andre krisesituasjoner til kr 1 200 pr. dag. Dette tilsvarer maksimal dagsats ved tilskudd til avløsning ved sykdom mv.

Tidligpensjon til jordbrukere:

Det er ingen endringer i satser eller regelverk.

Med hilsen
for Statens landbruksforvaltning

Aage Ramsfjell              Ingeborg Seip
seksjonssjef                 rådgiver