Norske Landbrukstenester

Tilskudd til opplæring på arbeidsplassen

Bedrifter og virksomheter fra hele landet kan nå søke om inntil 27 millioner kroner til grunnopplæring i lesing, skriving, regning og data. Midlene bevilges gjennom regjeringens Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA).430 000 voksne i Norge har dårligere ferdigheter i lesing og tallforståelse enn det som anses som et minimum for å fungere tilfredsstillende i arbeids- og samfunnsliv. 27 prosent av den norske befolkningen behersker ikke data. Mange opplever ikke selv at de har et opplæringsbehov og risikerer å falle utenfor ved omstillinger.

Både private og offentlige virksomheter kan søke om tilskudd til opplæring og motivasjonsarbeid gjennom BKA. Opplæringstilbydere kan også søke om midler på vegne av bedriften.

Søknadsfrist 23. januar 2009.

Les mer om programmet og søk midler på: www.vox.no/BKA

Med vennlig hilsen
Vox, nasjonalt senter for læring i arbeidslivet
Postboks 6139 Etterstad, 0602 Oslo
Tlf: 23 38 13 00
E-post: postmottak@vox.no
www.vox.no