Norske Landbrukstenester

Voksenopplæringsforbundets reisestipend mars 2009 – mars 2010

Voksenopplæringsforbundet står på vegne av Kunnskapsdepartementet for den praktiske gjennomføringen av reisestipendordningen i henhold til Statsbudsjettet. Med forbehold om Stortingets godkjennelse, utlyser VOFO hermed reisestipend for 2009-2010 for studieledere og instruktører som arbeider med voksnes læring i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner.


Studiereisen bør finne sted i perioden mars 2009 – mars 2010. Den skal ha sammenheng med den voksenopplæring søkeren er engasjert i. Søkeren bør også legge vekt på muligheten for nettverkbygging nasjonalt og internasjonalt og på tematikken bærekraftig utvikling i videste forstand.

Stipendet er individuelt, og kan ikke søkes av grupper, institusjoner, organisasjoner e.l.
Søkere som har mottatt stipend de siste 5 år (2004-2008/9) vil ikke bli vurdert.

Maksimalsatser for stipend:
Danmark og Sverige kr.5.000
Finland, Barentsregionen og Baltikum kr.6.000
Europa for øvrig kr.7.000
Andre verdensdeler kr.9.000

Søknaden sendes på vedlagt skjema til BSF sentralt innen søndag 18. januar 2009.

Adresse:
Bygdefolkets Studieforbund
Boks 9388 Grønland
0135 OSLO

BSF sentralt prioriterer 10 av søknadene før oversendelse til Vofo. Stipendtildelingen og avgjørelse besluttes endelig på Vofos første styremøte etter søknadsfristens utløp.

Med hilsen
Bygdefolkets Studieforbund

Cathrine Schumann
Generalsekretær

Søknadsskjema finn de her